ការតុបតែងមុខនិងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍បានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទវ៉ុល។ 550

So…what is the Monday Poll?

សំណួរដ៏ល្អបំផុត! វាមិនផ្ទុយពីឈ្មោះរបស់វាទេការស្ទង់មតិជាក់ស្តែងដូចជាប៊ូតុងចុចតិចតួច។ វាគ្រាន់តែជាបញ្ជីសំណួរចៃដន្យចំនួនប្រាំទៀតដែលខ្ញុំបានប្រកាសនៅលើប្លុកនេះរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងមក (ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007) ។ ខ្ញុំចូលចិត្តអានចម្លើយរបស់អ្នកហើយវាជួយឱ្យខ្ញុំទទួលបានមួយសប្តាហ៍របស់ខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមល្អ។ ?

1. matching holiday pajamas for the whole family: cute or cheesy?

CUUUUUTE — especially if your family takes a lot of pictures like mine does. Also, if you’re going to “go there,” go all the way, man! use PJs with the most obnoxious print you can find, but please — for the sake of the person in the family who has a bladder the size of a pea (ME) — don’t get onesies, because they are a PITA for the bladder-challenged.

2. how typically do you go braless out in public?

Not often. At all. I have four words for you: hell TO THE NO. I don’t need those things flapping around and blowing in the wind as I’m reaching up to get a box of cat food (that is always out of reach) on the highest shelf. Plus, with my luck, the zombie invasion would probably start while I was out of the house, so I would be stuck in the apocalypse without a bra…which would be TERRIBLE.

អត្ថបតផសាយ

3. What’s the best breakup song?

Seems like I’ve been married considering that the Mesozoic Era, but back in the day Jen and I would bump En Vogue’s give It Up, turn It loose during kid woes.

4. describe the most recent photo you took on your phone.

I would if I could… See the photo at the top of this post?

5. Best/worst Thanksgiving side dish?

Is there a such thing as a worst Thanksgiving side dish? I’ll pretty much eat everything with equal enthusiasm, but if I’m forced to choose, then I guess my choice for “best” would be mashed potatoes and gravy (teh carbs!), and my pick for “worst” would be the lame-o bags of generic store-bought salad.

អត្ថបតផសាយ

ឆ្មានិងគ្រឿងតុបតែងមុខរបស់ឆ្មា ??

42 ដុល្លារ

ទិញឥវ៉ាន់ឥឡូវនេះ

There’s always at least one at the table (why?) that nobody touches.

Is there a snack…

That takes you back to your childhood? For me, it’s dried mangoes, which is why I had to stop in the middle of a crowded Costco aisle to take a picture of the display at the top of this post.

When I was really little, the only time I ever got dried mangoes was when relatives brought them over from the Philippines, so I only got them once or twice a year, but now you can get them in bulk at Costco, which BLOWS MY MIND.

I actually didn’t get one of the bags from Costco because I currently do not need a enormous bulk-sized bag of dried mangoes in my life, LOL! They’re generally gigantic bags of irresistible fruity-goodness candy.

អ្នកញៀនស្វ័យខ្លាចជិតខាងរបស់អ្នក

អត្ថបតផសាយ

កេរ៉ែរ

ភី។ ស៊ី។ ស៊ី ពេលវេលាសួរ! នៅទីនេះពួកគេត្រូវចម្លង / បិទភ្ជាប់ជាមួយចម្លើយរបស់អ្នកនៅក្នុងមតិយោបល់។ speak to you soon.

1. matching holiday pajamas for the whole family: cute or cheesy?
2. how typically do you go braless out in public?
3. What’s the best breakup song?
4. describe the most recent photo you took on your phone.
5. Best/worst Thanksgiving side dish?

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *