ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានផ្ទាំងអាហារឆ្មាការតុបតែងមុខនិងព្រីនធ័រអូឡាំពិក។ 270

who is Tabs the Cat? ប្រហែលជា 6 ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំបានរាប់អានមិត្តឆ្មាបន្ទះមួយដែលមានបឺរដែលមានដង្កូវមិនល្អ។ ខ្ញុំអាចមើលឃើញគាត់បានធ្លាក់ចុះនៅគ្រាលំបាកប៉ុន្តែចំណេះដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់គាត់អំពីគ្រឿងសំអាងនិងហាងលក់គ្រឿងសំអាងរបស់នាយកដ្ឋាននាំឱ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មានច្រើនជាងការជួបនឹងភ្នែក។ យើងបានក្លាយជាមិត្តភក្តិលឿនហើយឥឡូវនេះគាត់ពិតជាចៅហ្វាយខ្ញុំ (និងជាគំរូគីតធីដែលទទួលបានជោគជ័យ) ។

What the hell?! Whoa, whoa, whoa, woman — what’s with all the yelling? I was just taking a nap. I need my appeal sleep, you know, if I’m going to be up partying all night.

What’s that, you say? You’re trying to keep me awake so I sleep through the night? You know that doesn’t make a lick of sense, right? I do my best kitty modeling work in the middle of the night.

អត្ថបតផសាយ

Case in point: my MAC shoot for the new Menagerie Collection. I shot that around 3 a.m. here in the living room.

Of course I did! how do you think it got done? MAC sent a crew over while you were sleeping on the job, and we shot it in a single take.

I don’t make these things up. and how would you know anyway? You’re always sleeping at the most inopportune moments. I swear, it’s like you turn into a pumpkin at midnight. You do know that in the kitty modeling world, everyone who’s any individual works at night?

អត្ថបតផសាយ

ឆ្មានិងគ្រឿងតុបតែងមុខរបស់ឆ្មា ??

42 ដុល្លារ

ទិញឥវ៉ាន់ឥឡូវនេះ

Anyway, this convo is exhausting. If you need me, I’ll be napping in my office.

អ្វី? No, not the closet. My office — the one where you store all of your clothes.

And please don’t forget to post my kitty modeling pictures to my online portfolio today. My fans really look forward to seeing them.

Peace out,

អត្ថបតផសាយ

ផ្ទាំង

ភី។ ស៊ី។ ស៊ី This is Tabs again. Did you know that I kitty modeled at the grand opening for the Sephora store in Novato? Yeah, it was pretty fun. I gorged myself on the complimentary caviar and gravy.

Speaking of Sephora, my assistant set up another giveaway for a $50 gift card. It ends on Monday at midnight. You must absolutely enter. -Tabs

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *