មុខពណ៌ផ្កាឈូកផ្អែមដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងពេក

ប្រឈមមុខនឹងផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកផ្អែមដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទឹកភ្លៀង 19 ដុល្លារ។ មានឥឡូវនេះនៅបញ្ជរមុខនិងតាមអ៊ិនធរណេត។

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *