ខ្ញុំមិនសរសេរឡើងវិញទេ

អ្វីដែលនៅលើតុរបស់ខ្ញុំជាធម្មតាលេចចេញជារឿងដំបូងនៅពេលព្រឹក។

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *