គ្រឿងបន្លាស់ Mat Lady: Pin Caty Baty Baty

មើលថែថ្មីបំផុតរបស់ខ្ញុំ!

អត្ថបតផសាយ

វាជាអំណោយពីបងប្រុសខ្ញុំនិងមិត្តស្រីរបស់គាត់ (មើលទៅដូចជាពួកគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់) ។

អត្ថបតផសាយ

ក្រចកគឺជាអ្នកបះបោររបស់ Mac ហើយកាបូបគឺជា Kate Spade ។

ច្បាស់ណាស់ពិភពលោកត្រូវការគ្រឿងបន្លាស់ជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងផ្ទាំង Husky នៅលើពួកគេ។

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *