ការផ្គត់ផ្គង់របស់ស្ត្រីឆ្មា

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំយល់ពីខ្ញុំយ៉ាងល្អ!

អំណោយថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំពីពួកគេនៅឆ្នាំនេះ – សញ្ញានៃដីសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយទឹកកក។

អត្ថបតផសាយ

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនផ្តល់នូវផ្ទាំងប្រភេទណាមួយនៃការក្លាយជាអ្នកដែលបានក្លាយជាអ្នកដែលមានអាយុមួយ … អ្នកយល់ច្បាស់អំពីរបៀបដែលគាត់មានសហគ្រិនភាព។

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *