ខ្សែកធំ ៗ : តើអ្នកទទួលយកអ្វី?

Stonecklab Bib Pendant (48 ដុល្លារ) ពី anthropologie

អត្ថបតផសាយ

បានទៅរក anthropology ពីរបីថ្ងៃត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាសាកល្បងនៅលើប៉ោលដ៏ធំមួយចំនួនសម្រាប់ការសប្បាយ។

ខ្ញុំចូលចិត្តគ្រឿងអលង្ការខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាបំណែកទាំងពីរនេះអាចនឹងមានបន្តិចផងដែរ * ដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំ។

អត្ថបតផសាយ

តើអ្នកមានចំណុចទាញរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េច? តើពួកគេធ្វើឬមិនមាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកទេ?

ពាក់កអាវចាស់ដែលមានពន្លឺចែងចាំង (48 ដុល្លារ)

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *