ស្រែកទៅសាលក៏ដូចជា Oates!

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ដូច្នេះ eClostatic អំពីការថើបរបស់ Anastasia ថ្មីដែលបានដាក់កម្រិតលើការថើបរបស់ Anastasia ដែលមានកម្រិតនៅលើការចុះបញ្ជីរបស់ខ្ញុំ 2 គ្រាប់ 2 Hydrafull Skiss 30 ដុល្លារ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដូចជាសង្ឃឹមថានេះពិតជាល្អណាស់។

ឈ្មោះនេះគឺដូចគ្នាមួយក្នុងចំណោមសាលដែលខ្ញុំចង់បានក៏ដូចជាបទចំរៀង oates ។

អត្ថបតផសាយ

ដោយសារតែការថើបរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្ញុំ …

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *