សារធាតុពណ៌ចុចរបស់ Mac

បានល្អខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផ្ទាំង។ ការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំ!

5 នៃសារធាតុពណ៌ម៉ាក Mac បានចុចលើម៉ាក Mac ថ្មី (21 ដុល្លារ) ។ មានឥឡូវនៅ Maccosmetics.com ។

អត្ថបតផសាយ

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *