ឈុតកោះ Pacifica ដែលមានពន្លឺគួរឱ្យស្រឡាញ់

បានដាក់ខ្លួនអំពីសំណុំរាងកាយដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់របស់កោះ Pacifica ដ៏ស្រស់ស្អាត (24 ដុល្លារ; 32 ដុល្លារ)! ខ្ញុំបានរកឃើញវាកាលពីម្សិលមិញនៅជិតរបស់ខ្ញុំគឺ Sephora (វាក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរ) ។

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *