ពណ៌លឿង!

បានឃើញ Hibiscus គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងនេះនៅក្នុងទីធ្លារបស់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំនៅរសៀលនេះហើយត្រូវចែករំលែកពួកគេជាមួយយ៉ា។

Bravo ធម្មជាតិរបស់មាតា។ Bravo ។

អត្ថបតផសាយ

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *