ឆ្នាំរបស់ Mac Lipstick Lipstick

ជិតដល់មួយឆ្នាំនៃឆ្នាំរបស់ Mac Lipstick (15 ដុល្លារ) មានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ក្រហមដែលមានពណ៌លឿងនៅឯបញ្ជរ Mac, ហាងនិង Maccosmetics ។

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *